Algemene ledenvergadering v.v. EEC.

19-10-2012

Datum:          donderdag 15 november 2012.

Tijd:               21.00 uur (na de training).

Locatie:        clubgebouw EEC.

 

Agenda:

1.   Opening.

2.   Vaststelling agenda.

3.   Notulen algemene ledenvergadering van donderdag 17 november 2011.

4.   Mededelingen.

5.   Ingekomen stukken.

6.  Jaarverslag secretaris.

7.  Jaarverslag penningmeester.

8.  Verslag en verkiezing kascommissie.

9.  Vaststelling contributie seizoen 2012-2013.

10. Bestuursverkiezing.

11. Jaarverslag “Club van 50”.

12. Jaarverslag sponsorcommissie.

13. Jaarverslag spelerscommissie.

14. Jaarverslag vrijwilligerscommissie.

15. Rondvraag.

16. Sluiting.

 

Toelichting op de agenda:

Punt 3:           Notulen algemene ledenvergadering 17 november 2011:

                        De notulen liggen ter inzage in de bestuurskamer. Deze kunnen worden

                        opgevraagd bij de secretaris ( hhermelink@home.nl).

Punt 6:           Jaarverslag secretaris:

                        Het jaarverslag ligt eveneens ter inzage in de bestuurskamer. Dit kan ook

                        worden opgevraagd bij de secretaris ( hhermelink@home.nl).

Punt 8:           Verkiezing kascommissie:

                        Luuk Hofman (2009) aftredend.

                        Remco Huizing (2010).

                        Tim Riemeijer (2011).

Punt 10:        Bestuursverkiezing:

·         Aftredend en herkiesbaar Jans Hofman en Fré Wolf.

Tegenkandidaten kunnen zich tot één uur voor de vergadering melden bij

de secretaris.

·         Aftredend en niet herkiesbaar Ronald Ottens.

Het bestuur is op zoek naar een opvolger. Eventuele kandidaten kunnen

zich melden bij de secretaris.