Nieuwe regels lidmaatschap en contributie EEC

17-09-2013
Het EEC bestuur heeft besloten de regels rondom lidmaatschap en contributie op een aantal punten aan te passen. 

De bijgewerkte regels zien er als volgt uit:

Regels lidmaatschap en contributie.

1.   Het verenigingsjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni het jaar daarop.

2.   Het lidmaatschap wordt aangegaan voor 1 seizoen. Dat betekent dat men contributie verschuldigd is voor een heel seizoen. Het maakt daarbij niet uit of men de contributie in een keer of in meerdere keren voldoet.

3.   Het lidmaatschap kan pas worden opgezegd als aan alle financiële verplichtingen is voldaan.

4.  Bij aanvang van de competitie moet een spelend lid aan de betalingsvoorwaarden van voorafgaand seizoen hebben voldaan. Tevens moet halverwege het seizoen minimaal de helft van de contributie zijn betaald. Indien dit niet het geval is, wordt betreffende speler uitgesloten van deelname aan  beker- of competitiewedstrijden.

5.  Iemand die tijdelijk ( 1 jaar ) spelend lid wil worden, moet de helft van de contributie vooruitbetalen.  Indien men korter dan 1 jaar lid wil worden, moet naar rato een bedrag vooraf betaald worden. De hoogte hiervan wordt bepaald door het bestuur.

6.  Contributiekwijtschelding bij langdurige blessures vindt plaats in overleg met het bestuur.

7.   Opzeggen kan alleen schriftelijk bij de secretaris en moet voor 1 juni gebeuren. Na 1 juni wordt het lid geacht lid te blijven en dus ook het seizoen daarop contributieplichtig te zijn.

8.   Alvorens lid te worden, is het een aspirant-lid toegestaan 3 keer mee te trainen.

9.   Inlichtingen omtrent de hoogte van de contributie en verdere informatie vindt u op www.vveec.nl

10. Indien u nog vragen heeft, neemt u dan contact op met de penningmeester (penningmeester@vveec.nl) of één van de andere bestuursleden.

 

 

Keuzemogelijkheden contributie via automatische incasso.

De contributie van leden wordt door middel van automatische incasso geïnd.

De contributies zullen als volgt worden afgeschreven:

      bij keuze voor betaling per kwartaal:        25 oktober, 25 december, 25 februari, 25 april

      bij keuze voor betaling per halfjaar:          25 oktober, 25 februari

      bij keuze voor betaling per jaar:                25 oktober