Algemene Ledenvergadering EEC ma 23-11 om 20:00

05-11-2015

Algemene ledenvergadering v.v. EEC.

 

Datum:          maandag 23 november 2015.

Tijd:               20.00 uur.

Locatie:        clubgebouw EEC.

 

Agenda:

1.         Opening.

2.         Vaststelling agenda.

3.         Notulen algemene ledenvergadering van donderdag 20 november 2014.

4.         Mededelingen.

5.         Ingekomen stukken.

6.         Jaarverslag secretaris.

7.         Jaarverslag penningmeester.

8.         Bezuinigingen.

9.         Verslag en verkiezing kascommissie.

10.      Vaststelling contributie seizoen 2015-2016.

11.      Bestuursverkiezing.

12.      Jaarverslag “Club van 50”.

13.      Jaarverslag sponsorcommissie.

14.      Jaarverslag spelerscommissie.

15.      Jaarverslag vrijwilligerscommissie.

16.      Rondvraag.

17.      Sluiting.

 

Toelichting op de agenda:

Punt 3:           Notulen algemene ledenvergadering 20 november 2014:

                        De notulen kunnen worden opgevraagd bij de secretaris (secretariaat@vveec.nl)  

Punt 6:           Jaarverslag secretaris:

Het jaarverslag kan ook worden opgevraagd bij de secretaris                                  (secretariaat@vveec.nl)  

Punt 9:           Verkiezing kascommissie:

                        Pascal Slagter (2013).

                        Ferdi Ottens (2014).

                        Robert Kinds (2015).         

Punt 11:        Bestuursverkiezing:

·         Aftredend en herkiesbaar als bestuurslid en vicevoorzitter Richard Venema.

·         Aftredend en herkiesbaar Fré Wolf als bestuurslid en wedstrijdsecretaris.

·         Aftredend en niet herkiesbaar Jans Hofman als penningmeester.

De vacature voor de functie van penningmeester wordt intern ingevuld. Hierdoor ontstaat een vacature als bestuurslid.

 

Tegenkandidaten kunnen zich tot één uur voor de vergadering melden bij

de secretaris.